Przejdź do treści

Uchwały

XI Sesja Rady Dzielnicy IX, 28 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XI/ 75 /2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr XI/ 76 /2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XI/ 77 /2019 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Uchwała Nr XI/ 78 /2019 w sprawie sprzedaży działki nr 2/4 położonej w Krakowie przy ul. A.Fredry, obręb 48 j.e. Podgórze.

Uchwała Nr XI/ 79 /2019 w sprawie nadania nazwy alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Uchwała Nr XI/ 80 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 103A w Krakowie.

Uchwała Nr XI/ 81 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Kościuszkowców 4 w Krakowie.

X Sesja Rady Dzielnicy IX, 10 lipca 2019r.

Uchwała Nr X/ 71 /2019 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa chodnika w ulicy Chochołowskiej w Krakowie.

Uchwała Nr X/ 72 /2019 w sprawie zmiany organizacji ruchu wokół Placu Łagiewnickiego.

Uchwała Nr X/ 73 /2019 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na wykonaniu stropodachu płaskiego i adaptacji poddasza na użytkowe, przebudowie chodnika przed wejściem i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymianie instalacji wewnątrz budynku, budowie wentylacji mechanicznej w całym budynku na działkach nr 1/111, 1/6 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr X/ 74 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 44 w Krakowie.

IX Sesja Rady Dzielnicy IX, 26 czerwca 2019r.

Uchwała Nr VII/ 64 /2019 w sprawie nadania imienia Feliska Skalskiego skwerowi znajdującemu się pomiędzy ul. Łukasińskiego a ul. Huculską.

Uchwała Nr VII/ 65 /2019 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr VII/ 66 /2019 w sprawie wydania opinii na zawarcie umowy przez Szkołę Podstawową nr 56, dotyczącą najmu powierzchni dachwoej Orange Polska Spółka Akcyjna.

Uchwała Nr VII/ 67 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 15 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 68 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 99 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 69 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Żywieckiej 12 w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 70 /2019 w sprawie wniosku o odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

25 września (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie